Biedrība "Attīstības centrs ģimenei" ir Latvijā 2009.gada reģistrēta nevalstiskā organizācija, kura, saskaņā ar statūtiem, darbojas šādu mērķu sasniegšanā:


1) Ģimenes lomas vērtības veicināšanā, sniedzot atbalsta pasākumus vecākiem un bērniem;
2) Bērnu un jauniešu kvalitatīva sporta un atpūtas pasākumu nodrošināšana;
3) Inovatīvu atbalsta pasākumu izstrāde un ieviešana riska grupas ģimenēm;
4) Atbalsta un informācijas pasākumu nodrošināšana reproduktīvās veselības jomā.

Organizācija aktīvi darbojas jau sesto gadu, un tās biedri pārsvarā ir fiziskas personas, kas aktīvi iesaistījušās vietējo kopienu programmu izstrādē un ieviešanā.
Organizācijas darbības princips ir uz partnerību balstītas darbības nodrošināšana ar mērķi maksimalizēt vietējai kopienai pieejamos resursus rezultātu efektīvai ieguvei, jau no pirmajām organizācijas darbības dienām veicinot nevalstisko organizāciju, vietējo pašvaldības iestāžu un valsts institūciju sadarbību.


Līdz šim ikgadēji organizācijas realizētajās darbības aktīvi iesaistās vidēji 400 mērķa grupas dalībnieki (bērni, jaunieši un viņu vecāki, kas atbilst sociālā riska pazīmēm vai kuriem ir nepieciešami papildu atbalsta pasākumi, lai viņi veiksmīgi iekļautos sabiedrībā). Šī mērķa grupa primāri tika izvēlēta vadoties no organizācijas biedru vēlmes veikt pasākumus savā dzīves teritorijā, uzlabojot drošības, sociālos un labklājības apstākļus, kas ilgtermiņā rada kopēju sabiedrības labumu.
Organizācijas darbības virzienus pamatā var iedalīt divās grupās - jaunu inovatīvu pakalpojumu izstrāde, kas veidotu pievienoto vērtību pieejamiem un nodrošinātiem valsts un pašvaldību pakalpojumiem un efektīvu, aprobētu pasākumu / rīcību ieviešana atbilstoši vietējās kopienas specifikai un interesēm (piemēram, Rīgā - atbilstoši Latgales priekšpilsētas specifikai vai Valkas pilsētā - atbilstoši novada pilsētas specifikai un ģeogrāfiskai situācijai).
Realizēto aktivitāšu loku veido kā dalība politikas plānošanas procesā, tā arī reālais darbs ar mērķa grupu, piemēram, aktivitātes un pakalpojumi kā bezmaksas psihologa un sociālā darbinieka konsultācijas, bezmaksas vasaras nometnes riska grupas bērniem, kā arī dažādas alternatīvās interešu studijas (piemēram, bezmaksas ielu deju nodarbības bērniem, kuru ģimenes nevar atļauties interešu izglītību viņu personības attīstīšanai).

Kā nozīmīgu pieredzi vienotas sabiedrības veidošanā, kas balstīta uz vienādu iespēju nodrošināšanu Latvijas un mazākumtautību kopienām var minēt biedrības 2012.gadā veiksmīgi realizēto projektu „RaDI - radošas daudzpusīgas iespējas” (finansētājs Sabiedrības integrācijas fonds, Latvijas NVO fonda programma sabiedrības saliedēšanai). Šī projekta ietvaros realizētās aktivitātes (radošā kultūru apmaiņas nometne, līderības un radošo nodarbību cikli un jauniešu konference) sekmēja jauniešu savstarpējo komunikāciju, papildināja viņu zināšanas par pilsonisko līdzdalību, attīstīja spējas formulēt un pamatot savu viedokli, stiprināja bērnu un jauniešu izpratni par kopīgu sadarbību starp dažādām etniskām kopienām.