Projekti

"Kopienas programmu īstenošanā iesaistīto organizāciju darbības attīstības un atbalsta programma" (identtifikācijas nr.2012.EEZ/DAP/MAC/180/NAC/010)

"DROŠĪBĀ - inovatīvas kopienu programmas aktuālu vardarbības veidu izskaušanai" (identtifikācijas nr.2013.EEZ/PP/1/MAC/090/058)

tiek finansēti no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds” līdzekļiem.

 

Projekts „Inclusive preschool by digital VAK” (identifikācijas numurs 2017-1-LV01-KA201-035433) tiek finansēts no Eiropas Savienības līdzekļiem.

Projekts „Inclusive Preschool for Kid - Visual, Auditory and Kinesthetic Learners” (identifikācijas numurs 2015-1-LV01-KA219-013400) tiek finansēts no Eiropas Savienības līdzekļiem.