2016.gada aprīlis

Īstenots projekts "DROŠĪBĀ – inovatīvas kopienu programmas aktuālu vardarbības veidu izskaušanai”

1. Trijās Latvijas pilsētās (Rīgā, Valkā un Liepājā) tika nodrošināta sociālo pakalpojumu pieejamība - bērniem - upuriem un bērniem – varmākām, kas cietuši no brāļu / māsas vardarbības un vienaudžu vardarbības ārpusģimenes vidē. Ir izstrādātas un aprobētas sekojošas  inovatīva programmas:

-          bērniem-varmākām „Bērnu agresīvas uzvedības profilakses un korekcijas programma";

-          pirmsskolas izglītības iestādēm „NĒ vardarbībai!”;

-          vardarbības/agresijas līmeņa mazināšanai klašu kolektīvos;

Projekta ietvaros tāpat ir izstrādāta vienota metodoloģija – rokasgrāmata pedagoģiskā un sociālā darba sinerģijai darbā ar vardarbīgiem bērniem un bērniem, kas cietuši no vardarbības.

 

2.      Projekta ietvaros tika nodrošināti dažādi pasākumi, lai mazinātu sociālai atstumtībai un izolācijas riskam pakļauto bērnu uzvedības izmaiņas un motivāciju integrēties vietējās sabiedrības grupās, piedāvājot upuriem un varmākām piedalīties alternatīvajās studijās un emocionālās un fiziskās pašaizsardzības nodarbībās, īstermiņa motivācijas nometnēs. Lai īstenotu noteikto mērķi projekta mērķa grupai tiek piedāvāta arī ikdienas starpdisciplinārā palīdzība un īpašos gadījumos – mākslas un smilšu terapijas nodarbības.

 

3.      Lai turpinātu attīstīt daudzveidības sadarbības formas starp vietējām un starptautiskām NVO un meklētu efektīvāko metodoloģiju un risinājumus publiskas vardarbības mazināšanai, projekta ietvaros attīstīta sadarbība ar Norvēģijas fondu Stine Sofies Stiftelse, kā arī sadarbības organizācijām Latvijā (izglītības iestādēm, NVO, pašvaldībām).

 

 

2015.gada 17.aprīlis

Aicinām vecākus un pedagogus pieteikt diennakts vasaras nometnei Valkā bērnus vecumā no 12 līdz 14 gadiem.

Kopā plānotas divas nometnes - no 7.jūnija līdz 13.jūnijam bērniem vecumā no 12-13 gadiem; no 13.jūnija līdz 19.jūnijam bērniem vecumā no 13-14 gadiem.

 

Īpaši tiek aicināti tie bērni, kuri ikdienā ir aktīvi, nemierīgi, kuriem skolā novērotas uzvedības problēmas. Vasaras nometnē ar aktīvu nodarbību palīdzību profesionālu pedagogu vadībā bērni līdzsvaros emocijas un attīstīs sadarbības un komunikācijas parsmes.

 

Aizpildītu pieteikuma anketu atbilstoši bērna vecumam, lūdzam sūtīt uz info@dc4f.lv līdz 2015.gada 10.maijam

Pieteikums nometnei 12-13 gadi

Pieteikums nometnei 13-14 gadi

 

 2015.gada 26.janvāris

Biedrība „Attīstības centrs ģimenei”, īstenojot projektu „DROŠĪBĀ – inovatīvas kopienu programmas aktuālu vardarbības veidu izskaušanai”, Zasulauka ielā 11, piedāvā pirmsskolas un vispārējās izglītības skolēniem un viņu vecākiem psihologa, sociālā darbinieka un pedagogu bezmaksas konsultācijas, lai nodrošinātu bērnu veiksmīgu iekļaušanos izglītības iestādē un veidojot bērniem drošu un draudzīgu vidi.
Pedagoga konsultācijas valodas un dabaszinātņu jomā tiek piedāvātas nodrošinātas darba dienās (izņemot piektdienu) no plkst. 15.30 līdz 17.30.
Psihologa un sociālā darbinieka individuālās konsultācijas pieejamas, iepriekš piesakoties pa tālruni 20329916.

Plašāka informācija pa tālruni: 20329916 vai e-pastu: info@dc4f.lv.
 

2014.gada 1.septembris

2014.gada 1.septembrī notika projekta "DROŠĪBĀ – inovatīvas kopienu programmas aktuālu vardarbības veidu izskaušanai" uzsākšanas seminārs. Semināra mērķis ir iepazīstināt biedrības tās partnerorganizāciju tīklu ar jauno projektu, tā mērķiem un galvenajām aktivitātēm.

Plašāka informācija pa tālruni: 20329916 vai e-pastu: info@dc4f.lv.

 

2014.gada 29.augusts


Biedrība „Attīstības centrs ģimenei“ parakstīja līgumu ar Sabiedrības integrācijas fondu par jauna projekta „DROŠĪBĀ – inovatīvas kopienu programmas aktuālu vardarbības veidu izskaušanai“ īstenošanu.
Projekta identifikācijas numurs - 2013.EEZ/PP/1/MAC/090/058
Projekta kopējais finansējums – 112 113.31 EUR (finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta apkašprogrammas „NVO projektu programma“ ietvaros. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.
Projekta līdzfinansējums –100 000.00 EUR.
Projekta īstenošanas laiks – 01.09.2014.-29.02.2016.
Projekta partneri – Stine Sofies Stiftelse, Valkas ģimnāzijas vecāku biedrība, Liepājas 8.vidusskola.
Projekta īstenošanas vieta – Rīga, Valka, Liepāja.
Projekta mērķa grupa – 400 bērni un jaunieši, kā arī organizācijas darbinieki un brīvprātīgie, kas plāno izstrādāt, ieviest un bezmaksas piedāvāt sabiedrības neaizsargātākai daļai jaunus, alternatīvus pakalpojumus, kas ļautu viņiem atgriezties sabiedrībā.
Projekta galvenās aktivitātes un rezultāti –
• Starpdisciplināras komandas (pedagoga, psihologa, sociālā darbinieka, mākslas un smilšu terapeita) ikdienas atbalsts no vienaudžu vardarbības cietušo psiholoģiskam un sociālam atbalstam – 400 bērniem, kas cietuši no vardarbības vai paši ir varmākas;
• 2 inovatīvu programmu izstrāde un aprobācija 3 Latvijas pilsētās (bērniem-varmākām, klašu kolektīviem, kurā konstatēts paaugstināts vienaudžu vardarbības risks), kas nākotnē palīdzēs risināt vienaudžu vardarbības gadījumus citām izglītības un pašvaldību iestādēm;
• Pasākumu īstenošana, lai nodrošinātu sociālai atstumtībai un izolācijas riskam pakļauto bērnu (upuru un varmāku) uzvedības maiņu, motivācijas pieaugumu integrācijai sabiedrībā, kā arī lai veicinātu šo bērnu un jauniešu stabilu personības attīstību;
• Daudzveidīgu sadarbības formu attīstība starp vietējām un starptautiskām NVO ar mērķi ieviest efektīvāko metodoloģiju publiskas vienaudžu vardarbības gadījumu risināšanai izglītības un pašvaldību iestādēs.

2014.gada 10.aprīlis


(Projekta iesnieguma nr. 2013.EEZ/PP/1/MAC/090)

Sabiedrības integrācijas fonds ir atbalstījis biedrības „Attīstības centrs ģimenei” divpusējās sadarbības veidošanas atbalsta projektu, kura ietvaros biedrības pārstāvji projekta „DROŠĪBĀ – inovatīvas kopienu programmas aktuālu vardarbības veidu izskaušanai” ietvaros klātienē apmeklēja potenciālos sadarbības partnerus Norvēģijā.
Divpusējās sadarbības veidošanas atbalsta projekta ietvaros biedrības pārstāvji devās uz Oslo, lai tiktos ar Norvēģijas jauno juristu asociāciju un uz Grimstedas pilsētu, lai iepazīstinātu ar projekta konceptu organizāciju Stine Sofies Stiftelse.
Abu braucienu mērķis bija veicināt Latvijas un Norvēģijas divpusējo nevalstisko organizāciju sadarbību, nodrošinot kopēja projekta SAFE HERE pieteikuma izstrādi.
Līdz šim visa komunikācija ar potenciālajiem projekta partneriem ir bijusi ļoti veiksmīga un pozitīva, taču partneri vairākkārt bija akcentējuši, ka tiem ir būtiski iepazīties ar programmas nosacījumiem, administratīvajām procedūrām, kā arī ar projekta Latvijas partneriem, lai sniegtu gala apstiprinājumu līdzdalībai programmā. Tāpēc tika plānots apmeklēt abus potenciālos partnerus un prezentēt kā projekta koncepciju, tā arī interaktīvās diskusijās vienojoties ar Norvēģijas partneriem par viņu līdzdalības satura jautājumiem.
Nozīmīga brauciena daļa ir nepieciešamība izskaidrot partneriem arī juridiskās un administratīvās saistības attiecībā uz publiskā finansējuma izlietojumu partneru organizācijās.
Brauciena rezultātā tika parakstīts partnerības apliecinājums ar organizāciju Stine Sofies Stiftelse minētā projekta īstenošanā, šobrīd notiek projektu konkursa II kārtas dokumentu iesniegšana.