2019.gada 31.augusts

Noslēdzas Erasmus+ projekta “Inclusive preschool by digital VAK” (projekta Nr. 2017-1-LV01-KA201-035433) īstenošana

2019.gada 31.augustā četru valstu sadarbības partneri no Latvijas, Turcijas, Rumānijas un Lietuvas noslēdza projekta “Inclusive preschool by digital VAK” ieviešanu.

Projekta ieviešanai partnerība izvirzīja divus mērķus, kurus arī izdevās sasniegt projekta ieviešanas noslēgumā:
1. Izstrādāt metodoloģiju un praktisku testēšanas instrumentu, ar kura palīdzību ir iespējams pedagoģiskajā darbā novērot un diagnosticēt mācīšanās traucējumu agrīnas pazīmes;
2. Izstrādāt un nodrošināt digitālus rīkus gan mācīšanās traucējumu ietekmes mazināšanai ar sīkās motorikas attīstību, izmantojot robotikas nodarbības; gan individualizēas STEM nodarbības digitalizētā formā, kurās izglītojamie var papildu apgūt un izvērtēt patstāvīgi savu sniegumu.

Projekta īstenošanā piedalījās kopā 4 partneri - 2 pirmsskolas, kuru organizācijas veic autorprogrammu un/vai studiju programmu izstrādi pedagoģijā un 2 pirmsskolas ar pieredzi iekļaujošas izglītības īstenošanā un speciālās izglītības programmu ieviešanā. Partnerība pārstāvēja Latviju, Lietuvu, Turciju un Rumāniju.

Projekta ietvaros ir izstrādāti šādi intelektuālie rezultāti:

1. Agrīnās (sākotnējas) robotikas programma ar izstrādātiem 20 stundu plāniem mācībām pirmsskolas vecumposmā no 4 līdz 7 gadiem
Robotika kā mācību aktivitāte sākumskolas izglītības posmā jau ir labi pazīstama, jo arvien vairāk pirmsskolas izglītības iestādes savās mācību programmās (kā papildnodarbības) iekļauj tās elementus, īpaši mehānisko prasmju (pirkstu) attīstības veicināšanā agrīnā vecumposmā. Šo prasmju attīstībai ir liela nozīme turpmākajā izglītības procesā - valodas prasmju attīstībā un kopējā bērnu fiziskā un garīgā attīstībā. Vienlaikus jāatzīmē, ka robotikas attīstībai pirmsskolas izglītības iestādēs ir arī viens būtisks šķērslis - pedagogu gatavība pieņemt šo izaicinājumu. Šī projekta ietvaros partneri ir vienojušies radīt mācību līdzekli (metodoloģisko bāzi) pedagogam, lai veiksmīgi integrētu robotikas elementus pirmsskolas mācību programmā. Projekta ietvaros partneri ir aprobējuši, eksperimentējuši ar tādām programmām kā LEGO, MakeBlock, Vex, kā arī aprīkojumu veidiem, lai izstrādātu savu sākotnējās programmas koncepciju, kas būtu vērsta uz 360 grādu programmas principu (zināšanas - sīkā motorika ar robotiku - komunikācijas prasmes) un adījusi rīku pedagogiem bez priekšzināšanām robotikas mācīšanai 20 mācību stundu programmas veidā. Šajā programmā nodrošināts konceptuāls ietvars ar iespēju izmantot pieejamos brīvpieejas resursus, kas šobrīd radīti un tas ļauj pedagogam koncetrēties uz pamatprasmju apguvi un tālāk jau attīstīt savu programmas koncepciju. Izstrādes procesā partneri īstenoja vairāk kā 50 dažādas robotikas nodarbības un vērtēja to saturu, un veiksmīgākās nodarbības tika iekļautas programmas nodarbību plānos. Rezultāti apkopoti vienā programmas dokumentā, kas pieejams rezultātu izplatīšanas platformā un mājas lapās.


2. 30 interaktīvo mācību stundu plāni STEM jomā izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumu iezīmēm veiksmīgai mācību satura apguvei individuāli

Projekts "Inclusive preschool by digital VAK" turpina projekta "Inclusive Preschool for Kid - Visual, Auditory and Kinesthetic Learners" ideju pilnveidot VAK (vizuālā, audiālā, kinestētsikā uztveres tipa atšķirības un ietekme uz izglītības ieguves procesu pirmsskolā) konceptu un attīstīt populārākās STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) tēmas digitālai lietošanai pirmsskolas mācību procesā. Partnervalstu pirmsskolas pedagogiem ir pieejamas 400 kartes dabas zinātņu nodarbību nodrošināšanai un 9 metodiski ieteikumi (3 uztveres tipi, 3 vecumposmi) STEM priekšmetu apguves nodrošināšanai izglītības iestādē. Šī projekta viens no uzdevumiem ir sagatavot interaktīvu resursu - 30 STEM nodarbību plānu, kas apvienotu populārākās STEM tēmas digitālai lietošanai. Projekta partneroganizācijas piesaistot pieredzējušus pirmsskolas izglītības jomas profesionāļus ir konstatējuši, ka šāds interaktīvs IT risinājums būtu paredzēts tiem bērniem ar iespējamām agrīnās mācīšanās grūtībām, kas nevar apgūt mācību sasniegumus arī strādājot individuāli. Šāds risinājums ar skaidru audio un vizuālo saturu ir efektīvs skolēniem ar potenciālu disleksiju, diskalkuliju, autisma spektra traucējumiem un uzvedības traucējumiem, jo elektroniskās informācijas prezentācija ātrākajā un mācību procesā reorganizācija uz kinestētisko formu dod vairāk pozitīvu rezultātu nekā tradicionālās mācīšanās formas. Projekta īstenošanas laikā tieši ar šī rezultāta radīšanu partneri sastapās ar vislielākajām problēmām, jo sākotnēji radītā programmas versija aprobācijas periodā tika atzīta par neveiksmīgu. Šajā aplikācijā tika izmantoti uzdevumi digitālā formā ar audio pavadījumu, taču to izpildes sarežģītība bija grūta. Aprobācijas procesā tika konstatēts, ka cēlonis tam ir uzdevumu lielā abstrakcija, kas bērniem neļauj izmantot savu esošo pieredzi. Tāpēc tika radīta jauna šī instrumenta versija, kurā bērnam digitālā formā ir iespējams novērot uzdevumu, ar palīgmateriālu to veikt individuāli ar pedagogu, novērtēt sasniegumu un vienlaikus izmantot taktilo pieredzi. Šajā daļā aprobācija bija veiksmīgāka, taču nākamajā posmā tika konstatēta problēma ar izglītības programmu nesaderību - praktiski nav pieļaujama burtu izmantošana pirmsskolā Rumānijā un Turcijā, kas būtiski apgrūtina iespēju attīstīt uzdevumus, kas veidoti bērnu ar disleksijas iezīmēm vajadzību apmierināšanai. Tāpēc trešajā izstrādes fāzē radītajā programmā tika iekļautas visās valstīs piemērojamas prasības uzdevumu saturam. Intelektuālā rezultāta ietvaros ir radīts: - aplikācijas apraksts pdf failā (pieejams rezultātu izplatīšanas platformā un mājas lapās); - testa digitālā versija (pieejama aplikācijas formā, kas pieejama pēc pieprasījuma vadošajam partnerim un ļauj nodrošināt testa izmantošanu tikai pedagoģiskajā procesā, kā arī veidot datu bāzi turpmākai rezultātu izvērtēšanai).


3. Interaktīvs testēšanas rīks un rekomendācijas pedagogiem agrīnu mācīšanās traucējumu iezīmju pedagoģiskajai diagnostikai
Mācību materiālā pedagogiem darbam ar agrīnām mācīšanās grūtībām projekta partneri iestrādās savu labāko pieredzi saistībā ar metožu pielietošanu, lai mazinātu mācīšanās traucējumus pirmsskolas procesā. Līdz šim ir veikti zinātniskie pētījumi, dažādi izmēģinājuma projekti, bet diemžēl joprojām tiek novērots zināšanu trūkums starp pirmsskolas pedagogiem, kā noteikt agrīnās mācīšanās grūtības un kā pilnveidot mācību procesa gaitu atbilstoši katra skolēna individuālajām vajadzībām. Šajā ietvarā tika radīts ļoti apjomīgs mācību traucējumu identifikācijas instruments - tests, adaptēts visām partneru valodām un metodoloģija. Šīs metodoloģijas pielietojums spēj identificēt kritisku pedagoģiskās intervences nepieciešamību. Vienlaikus tika izstrādātas arī vienkārši izveidotas vadlīnijas pedagogiem, kuri iegūst rezultātu par aizdomām par specifiskiem mācīšanās traucējumiem un atbilstoši šīm rekomendācijām var veidot turpmāko individuālo plānu satura apguvei bērnam. Intelektuālā rezultāta ietvaros ir radīts: - testa apkopojums pdf failā, jo testa apjoms ir pietiekami liels un to nav iespējams veikt vienā izpildes formā, līdz ar to pedagogam ir iespējams to izdrukāt, veikt piezīmes ar rekomendācijām pedagogiem (pieejams mājas lapās un rezultātu izplatīšanas platformā); - testa digitālā versija (pieejama aplikācijas formā, kas pieejama pēc pieprasījuma vadošajam partnerim un ļauj nodrošināt testa izmantošanu tikai pedagoģiskajā procesā) un interaktīvās nodarbības mācību procesa pilnveidei mācīšanās traucējumu gadījumā.
 

2018.gada 31.marts

Projekta "Inclusive preschool by digital VAK" (projekta identifikācijas numurs 2017-1-LV01-KA201-035433) ietvaros laika posmā no 2017.gada 1.septembrim līdz 2018.gada 31.martam ir izveidota projekta pedagoģiskā un satura vadības komanda, kas nodrošina VAK koncepcijas pielāgošanu izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām. Lai to paveiktu, projekta komanda ir veikusi saturiskā darba dalījumu jomās: disleksija (Lietuva), diskalkulija (Rumānija), autiska spektra traucējumi (Turcija) un uzvedības traucējumi (Latvija).


Projekta komanda ir veikusi darbu visu intelektuālo rezultātu izstrādē:
1) vadošās valstis O1 (Latvija), O2 (Rumānija) un O3 (Lietuva) ir izstrādājušas rīcības plānus intelektuālo rezultātu izstrādei, t.sk., definējušas gan metodoloģisko plānu, gan satura apjomu un atbildības. Piemēram, Latvijas komanda ir apkopojusi visu valstu pirmsskolas programmu saturu attiecībā uz sīkās motorikas attīstību veicinošajām darbībām, kā arī pati eksperimentāli savā pirmsskolas iestādes atbilstošajā vecuma grupā aprobē autorprogrammu robotikas apguvē izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem un uzvedības traucējumiem. Rumānijas komanda ir izstrādājusi tematisko plānu 30 nodarbību ciklam, izveidojusi savu pedagoģiskās darbības plānu nodarbību saturam un jau apkopo pirmo eksperimentālo nodarbību rezultātus. Lietuvas komanda īsteno kadēmisko pētījumu apkopošanu par tendencēm pirmsskolas vecuma iekļaujošās izglītības veidošanu, darbu vispārizglītojošās iestādēs ar bērniem ar speciālām vajadzībām.


2) paralēli visi partneri, īpaši Turcijas partneris, īsteno eksperimentālās nodarbības, t.sk., nodrošinot to filmēšanu un rezultātu apkopošanu, kas tika analizēti mācīšanās aktivitātē. Šobrīd izpildīti visi darbības plānā paredzētie pasākumi, īstenota viena starptautiskā tikšanās, notiek intensīvs darbs pie intelektuālo rezultātu izstrādes.


Pēc starptautiskās tikšanās Lietuvā 2017.gadā partneri nodrošināja arī organizatorisko darbu mācīšanās darbības īstenošanai Rumānijā, kas notika 2018.gada marta mēnesī.

 

2017.gada septembris

2017.gada 1.septembrī biedrība "Attīstības centrs ģimenei" sadarbībā ar starptautiskajiem parteriem Turcijā (Gozbebegim Anaokulu), Rumānijā (Liceul Pedagogic "Ioan Popescu") un Lietuvā (Vaikų lopšelis darželis "Nykštukas") uzsāk jauna projekta īstenošanu - "Inclusive preschool by digital VAK" (projekta identifikācijas numurs 2017-1-LV01-KA201-035433).

Projekta mērķi -
1. Izstrādāt metodiku pedagoģiskās diagnostikas un pedagoģiskās iejaukšanās risinājumiem, lai risinātu agrīnās lasītprasmes un matemātikas kompetenču un citu mācību grūtību problēmas.
2. Izstrādāt un nodrošināt daudzveidīgus digitālos instrumentus pedagogam, kurus var viegli īstenot izglītības procesā un palīdzēt pedagogam mācību procesā ar bērniem ar mācīšanās grūtībām.

Kopējais projekta īstenošanas budžets91 120,00 EUR

Projekta īstenošanas termiņš - 01.09.2017.-31.08.2019.

 

2016.gada oktobris

Projekta “Inclusive Preschool for Kid - Visual, Auditory and Kinesthetic Learners” virzība notiek atbilstoši plānotajam laika grafikam un noteiktajiem uzdevumiem. Regulāri notiek komunikācija starp projektā iesaistītajiem partneriem no Latvijas (PII Attīstības centrs ģimenei), Igaunijas (Valga lasteaed Paasuke), Rumānijas (Liceul Pedagogic "Ioan Popescu") un Turcijas (Gaziosmanpasa Anaokulu).

Viens no projekta virsuzdevumiem ir aktualizēt diskusiju pirmsskolas izglītības darbinieku vidū par atšķirībām bērnu uztverē (vizuālā, audio un kinestētiskā), vienlaikus liekot akcentu uz to, ka precīzi izvēlēta mācību metode un materiāls katrai no vadošās uztveres īpatnībām, ir garantija veiksmīgam un produktīvam mācību procesa rezultātam. Projekta partneri izmantojot savu pieredzi darbā ar pirmsskolas vecuma bērniem, savstarpēji sadarbojoties projekta ietvaros rada ilgtspējīgu mācību materiālu kopumu, kas izmantojams jebkurā pirmsskolas izglītības iestādē (VAK koncepts).

Projekta ietvaros ir notikuši divi starptautiski pasākumi:

-          2015.gada 17.-19.novembris starptautiskā sanāksme Rīgā, kurā pirmo reizi tikās visi projektā iesaistīto organizāciju pārstāvji, pārrunāja detalizēta projekta īstenošanas gaitu, budžetu, saskaņoja laika grafiku un uzdevumus. Sanāksmes ietvaros konceptuāli tika panākta vienošanās par projekta ietvaros sagatavoto materiālu vienotu vizuālo izskatu un deleģēti atbildīgie par projektā īstenojamām aktivitātēm.

-          2016.gada martā mobilitātes mācīšanās aktivitāte Rumānijā.

Projektā iesaistītie partneri ir sagatavojuši kartes-mācību materiālu pirmskolām, ievērojot bērnu dažādās uztveres īpatnības (vizuālā, audio, kinestētiskā) un vecumposma mācīšanās īpatnības (1.5- 3 gadi, 3-5 gadi, 5-7 gadi). Atbilstoši projektā plānotajam VAK konceptam katrs projekta partneris ir sagatavojis materiālu/uzdevumus (100 kartiņas katrs partneris) par sekojošām tēmām: matemātika (Turcija), bioloģija un anatomija (Igaunija), fizika un ķīmija (Latvija), kā arī dažādi eksperimenti dabas zinātnēs (Rumānija).


Lai minēto materiālu varētu praktiski pielietot pirmsskolas izglītības iestādēs, projekta partneri ir izstrādājuši arī metodisko rokasgrāmatu izglītības darbiniekiem/pedagogiem par VAK koncepta izmantošanu atbilstoši vecumposmam un uztveres īpatnībām. Metodoloģiskais materiāls ietver vairākus būtiskus komponentus – izpēti par VAK koncepta izmantošanu izglītības iestādēs 21.gadsimtā, metodoloģiju uz VAK konceptu balstītā pedagoģiskā darba pieejā pirmsskolas izglītības iestādēs, rekomendācijas pedagogiem par VAK koncepta ieviešanu savās iestādēs, izmantojot speciāli izstrādātus uzdevumus, kā arī rekomendācijas, kā noteikt katra izglītojamā vadošo uztveres atšķirību, balstoties uz VAK konceptu.

Atbilstoši projekta plānam vēl projekta ietvaros ir paredzēts izstrādāt metodisko materiālu bērnu vecākiem un interaktīvu rīku, kas palīdzētu vecākiem un pedagogiem, atbildot uz vairākiem jautājumiem, noteikt bērna vadošo uztveres īpatnību.

 

Izstādādātie materiāli:

- Metodiskais materiāls-rokasgrāmata izglītības darbiniekiem/pedagogiem par VAK koncepta izmantošanu atbilstoši vecumposmam un uztveres īpatnībām

 

- Metodiskais materiāls (kartiņas)

Bioloģija_Anatomija

Eksperimenti

Fizika_Ķīmija

Matemātika

 

2015.gada 19.novembrī

Laikā no 2015.gada 17.-19.novembrim Erasmus+ finansētā projekta „Inclusive Preschool for Kid - Visual, Auditory and Kinesthetic Learners” (projekta numurs 2015-1-LV01-KA219-013400) ietvaros notika starptautiska sanāksme, kurā četri projektā iesaistītie partneri diskutēja par inovatīva koncepta izstrādāšanu, lai reformētu pedagoģiskās pieejas pirmskolas izglītības iestādēs,  par pamatu izmantojot bērnu spējas un vajadzības, nevis formālās izglītības metodes.

 

Projekta partneri – pirmsskolas izglītības iestādes:

„Attīstības centrs ģimenei” (Latvija),

Valga lasteaed Paasuke (Igaunija),

Gaziosmanpasa Anaokulu (Turcija),

Liceul Pedagogic "Ioan Popescu" (Rumānija).