Projekts ""BIEDRĪBAS ATTĪSTĪBAS CENTRS ĢIMENEI" ADMINISTRATĪVĀS KAPACITĀTES STIPRINĀŠANA" (Projekta Nr. 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/031/16)

 

 

2014.gada 22.decembris

2014.gada 22.decembrī biedrības „Attīstības centrs ģimenei“ pārstāvji organizēja informācijas dienu Zemgales reģionā, Jēkabpilī, kuras laikā prezentēja biedrības aktuālos projektus, pārrunāja novadu NVO sadarbības attīstīšanas iespējas Zemgales reģionā. Tikšanās notika Jēkabpils sociālā dienesta Ģimenes atbalsta centrā (Rīgas ielā 237, Jēkabpilī), pasākumu apmeklēja tuvākā reģiona sociālā dienesta pārstāvji, Jēkabpils NVO centra pārstāvji, kā arī citu NVO pārstāvji, kurus interesē biedrības līdzšinējā pieredze un turpmākās sadarbības iespējas

Tāpat tikšanās laikā vietējās organizācijas tikai aicinātas pievienoties sadarbības tīklam, lai īstenotu kopīgus projektus. Kopumā pasākums norisinājās pozitīvā gaisotnē, notika pieredzes apmaiņa un nodibināti kontakti iespējamai sadarbībai nākotnē.

 

2014.gada 4.decembris

Projekta „Kopienas programmu īstenošanā iesaistīto organizāciju darbības attīstības un atbalsta programma” ietvaros Valkas ģimnāzijā 2014.gada 4.decembrī notika seminārs izglītības iestāžu darbiniekiem, sociālajiem darbiniekiem un citiem NVO darbiniekiem par tēmu „Konflikti, to risināšana; emocionālā inteliģence”. Semināra laikā tika apskatīts Emocionālās inteliģences jēdziens, vispārējs raksturojums, veidojošās personīgās efektivitātes kompetences, to raksturojums: emocionālās inteliģences veidojošās sociālās kompetences, to raksturojums. Darbs ar pamatstresiem – bailes, raizes, dusmas, praktiskas metodes stresa mazināšanai un emocionālā līdzsvara atgūšanai u.c.
Semināru vadīja Mag. psych Vita Jurševska
 Description: http://www.dc4f.lv/images/userfiles/images/IMG_6041.jpg  Description: http://www.dc4f.lv/images/userfiles/images/IMG_6038.jpg

 

2014.gada 3.,4.oktobris

Projekta „Kopienas programmu īstenošanā iesaistīto organizāciju darbības attīstības un atbalsta programma” ietvaros 2014.gada 3. un 4.oktobrī notika pierezdes apmaiņas pasākums-seminārs ar mērķi iepazīties ar pašvaldības iestāžu sadarbību ar nevalstisko sektoru kopienu programmas ietvaros. Pieredzes apmaiņas pasākuma laikā tā dalībnieki tika iepazīstināti ar Valkas ģimāzijas darbu un Valgas pilsētas (Igaunija) profesionālās izglītības iestādes darbu. Galvenais uzsvars tika likts uz to, kā Igaunija kopā ar Latvijas Republiku īsteno inovatīvas starpvalstu profesionālās izglītības programmas. Šīs profesionālās izglītības ietvaros jauniešiem ir iespēja vispārējo izglītību iegūt Valkas ģimnāzijā, bet dažādu amatu prasmes iegūt Igaunijā - Valgas profesionālajā skolā.

Projektā līdzdarbojas arī vairākas NVO, kas nodrošina audzēkņiem stipendijas un brīvpusdienas. Pieredzes apmaiņas pasākuma laikā notika arī tikšanās ar Valkas Rotary kluba pārstāvjiem, jo klubs arī ir viens no projekta atbalstītājiem.